ආගරපතනේත් දැන් වී

July 17, 2019   11:07 am

ලිදුල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය යටතේ පාලනය වන ආගරපතන මන්රාසි ප්‍රදේශයේ එලවලු වගා ගොවි මහතෙකු විසින් වී වගාව සාර්ථකව සිදු කර ඇත.

ආගරපතන මන්රාසි ප්‍රදේශයේ පදිංචි එමිල වැටකදුර මහතා සිය එලවලු වගා භුමියේ වෙළදසැලෙන් රැගෙන ආ වි ඇට කිහිපයක් ඉස මෙම වි වගා සිදුකර තිබේ.

එම වී වගාව මේ වන විට සාර්ථක වි ඇති අතර වී කරල් ද පිදී ඇති බව චමිල වැටකදුර මහතා කියා සිටියේය.

නුවරඑලිය ප්‍රදේශයට ආසන්නව පිහිටි ආගරපතන ප්‍රදේශයේද දැඩි සිතල කාලගුණයක් සහිත ප්‍රදේශයක් වුවත් පසුගිය මාස කිහිපය තුල ආගරපතන ප්‍රදේශයේ පැවති දැඩි වියළි කාලගුණය සහ අධික උණුසුම් තත්ත්වයක් පැවතිම නිසා වී වගාව සාර්ථක වෙන්නට ඇති බවත්,  වි වගාවට කිසිදු කෘමිනාශක දියරයක් භාවිතා නොකරමින් සාර්ථක වගාවක් සිදු කල බව චමිල වැටකදුර මහතා පවසයි.

ලිදුල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය යටතේ පාලනය වන ආගරපතන ගොවි  සමිතියේ සභාපති එච්.ජි සුගතපාල මහතා පවසන්නේ තම ගොවි සමිතියේ සමාජිකයෙකුගේ ගෙවත්තේ සාර්ථකව වගා කෙරුණු වි වගාව පිලිබදව ලිදුල ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ නිලධාරින් මගින් වාර්තාවක් නුවරඑලිය කෘෂිකර්ම කමිටු රැස්විමට ඉදිරිපත් කරන බවයි.