ආපදා තත්ත්වයකදී පොලීසිය ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය ගැන පුහුණුවක්

ආපදා තත්ත්වයකදී පොලීසිය ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය ගැන පුහුණුවක්

May 19, 2019   07:03 am

ආපදා තත්ත්වයකදී පොලිස් නිලධාරීන් ක්‍රියාකළ යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පුහුණුවක් අද ත්‍රීකුණාමලයේ දී පැවැත්වෙයි.

අම්පාර, මඩකලපුව, කන්තලේ සහ ත්‍රීකුණාමලය යන පොලිස් කොට්ඨාශවල නිලධාරීන් වෙනුවෙන් එම පුහුණුව පැවැත්වෙන බව පොලිස් මූලස්ථානය ප්‍රකාශ කළේය.

පොලිස් පාරිසරික ආරක්ෂණ සහ ආපදා කළමනාකරණ දිසාවේ නිලධාරින් විසින් පුහුණුව මෙහෙය වනු ලබයි.