අද සහ හෙට බන්ධනාගාර රැඳවූවන් බලන්න ඥාතීන්ට අවස්ථාව

අද සහ හෙට බන්ධනාගාර රැඳවූවන් බලන්න ඥාතීන්ට අවස්ථාව

May 19, 2019   06:55 am

වෙසක් සතිය නිමිත්තෙන් අද(19) සහ හෙට(20) දෙදින තුළ බන්ධනාගාර රැඳවූවන් හමුවීමට ඥාතීන්ට අවස්ථාව ලබා දී තිබේ.

ඔවුන්ට ආහාර පාන ලබාදීමට ද ඥාතීන්ට අවසර ලබාදෙන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

එහෙත් රැගෙන එන ආහාර පාන දැඩි පරික්ෂාවට ලක් කිරීමට නියමිතයි.

මේ අතර වෙසක් සතිය නිමිත්තෙන් බන්ධනාගාර රැදවුවන් හත්සිය හැට දෙදෙනෙකට ඊයේ ජනාධිපති සමාව හිමිවුණි.