විශ්වමඩු ප්‍රදේශයේ ගංවතුරින් පීඩාවූවන්ට ආධාර

විශ්වමඩු ප්‍රදේශයේ ගංවතුරින් පීඩාවූවන්ට ආධාර

January 12, 2019   10:19 pm

පැපිලියාන සුනේත්‍රාමහදේවී පිරිවෙන විසින් සමාජ සත්කාරක වැඩසටහනක් අද මුලතිව් විශ්වමඩු ප්‍රදේශයේදී පැවැත්වීය.

ඒ පසුගිය දා එම ප්‍රදේශයට ඇතිවූ ජලගැල්මෙන් පීඩාවට පත්වූ ජනතාව ඉලක්ක කරගනිමිනි.

මුලතිව් විශ්වමඩු ප්‍රදේශයේ ගංවතුරෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව ඉලක්ක කර ගනිමින් මෙම වැඩසටහන අද(12) ක්‍රියාත්මක කළේය.

මෙය සංවිධාන කර තිබුණේ පැපිලියාන සුනේත්‍රාමහාදේවී පරිවේනාධිපති මහාචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමි විසිනි.

පැපිලියාන සුනේත්‍රාමහාදේවී පිරිවෙණෙහි සමාජ සත්කරක වැඩසටහනක් වශයෙන් මෙය පැවැත්විය.