පේරාදෙණිය සරසවිය සඳුදා නැවත විවෘත වෙයි

පේරාදෙණිය සරසවිය සඳුදා නැවත විවෘත වෙයි

August 10, 2018   10:50 pm

 

දැනට වසා දමා ඇති පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පිඨය හැර අනෙකුත් පිඨ ලබන සඳුදා (13) දින සිට නැවත විවෘත කිරිමට තීරණය කර තිබේ.

අද (10) දින රැස් වු පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාල පාලනාධිකාරිය තිරණය කල බව විශ්ව විද්‍යාලයේ උප කුලපති මහාචාර්ය උපුල් දිසානායක මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කළේය.

නමුත් ඒ ඒ පිඨවල පාඨමාලා ආරම්භ වන දිනයන් පිලිබඳව තිරණය ඒ ඒ පිඨවල පිඨාධිපාතිවරුන් වෙත පැවරිමටත් ඒ අනුව පිඨාධිපතිවරුන් විසින් ඒ ඒ පිඨවල පාඨමාලා ආරම්භ වන දිනයන් සිසුන් වෙත දැනුම් දෙනු ඇති බව ද උපකුලපතිතුමන් ප්‍රකාශ කළේය.