ආණ්ඩුවට එරෙහිව  ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කමිටුවක්

ආණ්ඩුවට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කමිටුවක්

May 16, 2018   07:57 am


ආණ්ඩුවට එරෙහිව විරෝධතා දැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කමිටුවක් පත් කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විමල් වීරවංශ මහතා පවසයි.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී රජයට එරෙහිව විරෝධතා ක්‍රියාත්මක කරන බව මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.