ග්‍රාමීය කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා

ග්‍රාමීය කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරනවා

May 16, 2018   07:22 am


ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ග්‍රාමීය කෘෂිකර්ම සංවර්ධන වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා පෙන්වාදෙන්නේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ ලෝකයේ සිදුවන පරිවර්තන මෙරට කෘෂි ක්ෂේත්‍රයට හදුන්වාදීමට ද පියවර ගන්නා බවයි.