ගම්මාන කිහිපයක උග්‍ර ජල හිඟයක්

ගම්මාන කිහිපයක උග්‍ර ජල හිඟයක්

February 25, 2018   02:17 pm
ගලේවෙල ප්‍රදේශයේ ගම්මාන කිහිපයක උග්‍ර ජල හිඟයක් පවතින බව වාර්තා වෙයි.

ගම්වාසීන් පෙන්වා දෙන්නේ වසර ගණනාවක සිට මෙම ජල හිඟය පවතින බවයි.‍