මේ මාසේ අවසන් වෙද්දී නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනවා

මේ මාසේ අවසන් වෙද්දී නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරනවා

December 13, 2017   09:36 amසූර්ය බල පද්ධති ව්‍යාපෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ මස අවසානය වන විට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව පවතින බව මහජන උපයෝගීතා කොමිසම පවසයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ මහජන අදහස් ලබාගෙන අවසන් කර ඇති බැවින්  අදාළ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කළ හැකි බව එම කොමිසමේ මාධ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජයනාත් හේරත් මහතා පවසයි.