පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

පාර්ලිමේන්තුව කල් තබයි

December 5, 2018   11:28 am

පාර්ලිමේන්තුව දෙසැම්බර් මස 12 බදාදා පස්වරු 1.00 තෙක් කල් තබා තිබේ.

මීට සුළුවේලාවකට පෙර කථානායක කාර්යාලය විසින් මේ බව නිවේදනය කළේය.

අද පෙරවරු 10.30 ට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ආරම්භ වු අතර ඊට පෙර කථානායකවරයා විසින් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා තිබුණි.

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී පෙරවරු 09.30 ට ආරම්භ වූ පක්ෂ නායක රැස්වීමට සහභාගී වන ලෙස පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන සියළු පක්ෂවල නායකයින්ට ආරාධනා කර තිබුණ ද එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයින් එම රැස්වීම සඳහා සහභාගී වී තිබුනේ නොමැත.

එමෙන්ම සන්ධාන මන්ත්‍රීවරුන් අද දිනයේ ද පාර්ලිමේන්තු සභාවාරය වර්ජනය කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.