උතුර-උතුරු මැද-නැගෙනහිර මුහුද අනතුරුදායකයි-විමසිල්ලෙන් ඉන්න

මඩකළපු වෙරළට මුහුදු සර්පයින් ගොඩ ගසන්නේ මුහුදේ වෙනසක් නිසාද?

අකිල මැතිවරණ නීති උල්ලංඝනය කරලා