කලු ගඟ අවට අවධානමක් නැහැ... ජනතාවට දැනුම් දෙයි

මහේලට තවත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු තනතුරක්

බොල්ගොඩ වේල්ලත් අනතුරේ! පොලිස් වසම් 06ක් අවදානමේ