ඉඟිණිමිටිය රක්ෂිතය තුළ දඩයමේ ගිය 4ක් දැලේ

නියෝමාල්-එමිල් යළි රිමාන්ඩ්

ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනාම විපක්ෂයට අසුන්ගන්නවා