පුහුණු වීම්වලට සහභාගී නොවුණාට ගුරුවරයෙකු පහර දී සිසුවිය රෝහලේ

අල බද්ද අද රෑ සිට රුපියල් 30කින් ඉහළට

ජනතා බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කරන්න බැරි වීම ගැන අගමැති දුකින්