අනතුරින් 1ක් මරු දකියි

දෙල්නේගම සැක කටයුතු මරණයක්

උතුරේ පොලිස් ප්‍රධානීන් ආණ්ඩුකාරවරයා මුණගැසේ