පැහැර ගැනීමකට සම්බන්ධ 5ක් අල්ලයි

අනතුරින් 1ක් මිය යයි

මිහින්තලේ නිවසකින් අභිරහස් ලෙස මියගිය මළ සිරුරක් මතුවෙයි