දු.ක. කිවුවම කොන්ඩම් දෙන මැෂිමක් කොළඹ(ඡායාරූප සහිතයි)

පුංචි ඡන්දෙ ඉක්මන් කරන්න යු.එන්.පී පසු පෙළ මන්ත්‍රීන්ගෙන් යෝජනාවක්

අගමැතිතුමන් සයිබර් අවකාශ ගෝලීය සමුළුවට සහභාගී වෙයි