බුද්ධි අංශ නිළධාරීන්ට පොදු සමාව ඉල්ලා අස්ගිරි පාර්ශවයන් නිවේදනයක්