රටේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරගැනීමට දැවැන්ත අභියෝගයක් තියෙනවා