ආදර්ශමත් සිසු පරපුරක් වෙන්න-ජනපති සරසවි සිසුන්ට කියයි