එෆ්.එම් දෙරණ දඹදිව වන්දනා 5 වන කණ්ඩායම කපිලවස්තු පුරයට